REGULAMIN ZABAWY „Jesienna Looksusowa Zabawa" (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziana Regulaminem zabawa prowadzona jest pod nazwą „Jesienna Looksusowa Zabawa” (dalej „Zabawa”).

2. Organizatorem zabawy i fundatorem nagród jest Antonina Ejzerman - właścicielka strony na portalu społecznościowym facebook - "Looksus Makijaż Permanentny i Kosmetyka Antonina Ejzerman", oraz gabinetu kosmetycznego Looksus mieszczącego się w Opolu przy ulicy Kościuszki 36/13.

3. Zabawa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu Facebook. Odbiór nagród możliwy jest tylko w gabinecie Looksus w Opolu.

4. Rozpoczęcie Zabawy nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godz. 21:00, a zakończenie w dniu 04.10.2019 r. o godz. 22:00 (dalej „Okres trwania Zabawy”).

5. W Zabawie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).

6. Do Zabawy można przystąpić w każdym momencie okresu trwania Zabawy.

7. Zabawa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Zabawy.

8. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

9. Biorąc udział w Zabawie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

10. Warunkiem technicznym niezbędnym do wzięcia udziału w Zabawie jest posiadanie (I) urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, (II) dostępu do Internetu, (III) aktualnej wersji przeglądarki internetowej lub aplikacji Facebook zainstalowanej na urządzeniu oraz (IV) nie fikcyjnego konta na Facebooku.

11. Prawo udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Zabawie wskazane w treści Regulaminu.

12. W Zabawie nie mogą wziąć udziału pracownice gabinetu Looksus, ani członkowie ich rodzin.

ZASADY PROWADZENIA ZABAWY

13. W celu wzięcia udziału w Zabawie Uczestnik w okresie trwania Zabawy powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) zapoznanie się z Regulaminem zawartym na profilu Looksus Makijaż Permanentny i Kosmetyka Antonina Ejzerman na Facebooku

b) napisanie komentarza pod postem, w którym Uczestnik określi, jaka interesuje go nagroda, oraz zamieści w dwóch słowach odpowiedź z czym kojarzy mu się jesień, dopisując do jednego wybranego słowa z komentarza powyżej, oraz w tym samym komentarzu doda znacznik do profilu 3ch osób. Przykład: "Nagroda 1. Złota Jesień Kolorowa. Zapraszam do zabawy X, Y, Z."

c) Polubienie naszego profilu Looksus Makijaż Permanentny i Kosmetyka Antonina Ejzerman na Facebooku - jeśli jeszcze nie jest polubiony.

d) Udostępnienie skomentowanego posta(dalej łącznie „Zadanie”).

14. Wszystkie zgłoszenia Zadań (dalej: „Zgłoszenie”) podlegają weryfikacji przez organizatora odnośnie zgodności z regulaminem.

15. W ramach zabawy Uczestnik może zgłosić jedno Zadanie. Zadania nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem, Regulaminem, lub zasadami współżycia społecznego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Zabawy zgłoszonego Zadania w przypadku, gdy:

a) Zadanie jest niezgodne z Regulaminem;

b) Zadanie zawiera treści reklamowe dotyczące innych niż Klient podmiotów;

c) Zadanie może naruszyć prawa Organizatora, Klienta lub osób trzecich;

d) Zadanie w sposób oczywisty nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 13 powyżej;

e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich do Zadania i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

17. Uczestnik może w Zabawie wykorzystać tylko jedno konto Facebookowe.

18. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. Procedura weryfikacji prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o wgląd w dane zamieszczone na dowodzie osobistym.

19. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Zabawy, w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także gdy:

a) Uczestnik podaje nieprawdziwe dane;

b) działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym gdy Uczestnik:

I. podejmuje w Zabawie działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisów społecznościowych;

II. tworzy fikcyjne konta/profile w serwisach społecznościowych na potrzeby Zabawy;

III. w niedozwolony sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm Zabawy.

20. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że zgłoszone przez niego Zadanie nie narusza praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich.

21. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nieodpłatnego, nie wyłącznego upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania tekstu zgłoszenia w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c) publicznego udostępnienia tekstu zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

e) promocji i reklamy, merchandisingu,

f) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej;

g) rozpowszechnianie w Internecie;

h) zapisywanie i utrwalanie w pamięci komputera i czasowego zwielokrotniania dla powyższych celów Oświadczenie o wypowiedzeniu powyższej licencji może zostać złożone przez Uczestnika po upływie 5 lat od dokonania Zgłoszenia. Uczestnik wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia oraz oświadcza, że rozpowszechnianie Zgłoszenia nie narusza jego praw osobistych.

NAGRODY

22. W Zabawie Organizator wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają:

Nagroda 1: Mezoterapia twarzy - jeden zabieg

Nagroda 2: Depilacja laserowa pach - jeden zabieg

Nagroda 3: Laserowy peeling węglowy - jeden zabieg

23. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody w Zabawie.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

24. Zwycięzców wyłonimy drogą losowania.

25. W przypadku, gdy wyłoniony Zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, traci on prawo do Nagrody.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

26. Organizator poinformuje o wynikach zabawy na Facebooku Looksus Makijaż Permanentny i Kosmetyka Antonina Ejzerman na Facebooku nie później niż 3 dni po jej zakończeniu.

27. Uczestnik będzie zobowiązany do umówienia się w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, na zrealizowanie nagrody. Na realizację nagrody uczestnik ma czas 60 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Na odbiór nagrody można się umówić jedynie w godzinach pracy salonu Looksus w Opolu.

28. W przypadku, gdy Uczestnik, któremu przyznano prawo do Nagrody w Zabawie zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, nie spełnia warunków Regulaminu, traci prawa do Nagrody.

29. W przypadku, gdy Uczestnik utraci prawo do Nagrody, Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

30. Zwycięzca nie może domagać się, zamiany wygranej Nagrody na inną nagrodę, w tym na ekwiwalent pieniężny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród, co Uczestnik akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości.

32. Przystępując do udziału w Zabawie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Zabawy.

33. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jej podstawie ustaw i aktów wykonawczych,

34. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Zabawy, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Zabawy, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Zabawy, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.

35. Uczestnik Zabawy wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy w Serwisie Facebook w postaci swojego loginu w Serwisie Facebook.

Ważne informacje Looksus Opole

Regulamin zabawy

Wygraj!

Jesienna Looksusowa zabawa

Looksus Opole
Salon Makijażu Permanentnego i Kosmetyki Looksus Opole

Kontakt:

Zadzwoń: +48 501 506 146

Napisz: kontakt@looksus.opole.pl

Ul. Dubois 37a

(róg Kościuszki i Dubois)

45-062 Opole

Precyzyjny, trwały makijaż oczu i brwi oraz profesjonalne zabiegi medycyny estetycznej. Zyskaj pełne, zmysłowe usta i zalotne spojrzenie - podkreśl swoją urodę w salonie Looksus.

Salon Makijażu Permanentnego i Kosmetyki Looksus Opole
Instagram
You Tube
Facebook

created by Słoneccy.pl