§ 1

Podstawowe regulacje

 1. Niniejszy regulamin Salonu Makijażu Permanentnego i Kosmetyki „Looksus”, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Salonu Makijażu Permanentnego i Kosmetyki „Looksus”, ul. Dubois 37A 45-062 Opole, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 oraz soboty w godzinach: 10.00-14.00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 3. Zmiany w godzinach otwarcia Salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu, awarii niezbędnego urządzenia, brak prądu, brak wody, brak gazu).
 4. Klienci Salonu mają każdorazowo obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu zanim przystąpią do dowolnego Zabiegu kosmetycznego (dalej oznaczonego jako „Zabieg”) oraz złożenia podpisu pod formularzem potwierdzającym znajomość Regulaminu.
 5. Przystąpienie do Zabiegu równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do zawartych w nim treści od momentu wyrażenia świadomej zgody na Zabieg aż do chwili jego zakończenia.
 6. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówce stacjonarnej z siedzibą wskazaną w pkt. 1.

 

§ 2

Kto może korzystać z usług

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna, która w przypadku wątpliwości zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości potwierdzająca wiek.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody/wyroku oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

§ 3

Pracownicy i ich uprawnienia

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownicy Salonu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń. W celu zwiększenia bezpieczeństwa standardem w naszym Salonie jest dokonywanie zabiegów w rękawiczkach. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 4. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur najpóźniej do czasu rozpoczęcia Zabiegu.

 

§ 4

Rezerwacja i realizacja Zabiegów

 1. W Salonie obowiązuje realizacja spotkań w oparciu o ustalony wcześniej terminarz. Klienci umawiani są na konkretne godziny. Klient powinien przybyć punktualnie w oznaczonym terminie, aby móc spokojnie przygotować się do zaplanowanego Zabiegu: wypełnić dokumenty, a w razie potrzeby skorzystać z toalety.
 2. Każdy Klient otrzymuje wiadomość tekstową (sms) na wskazany wcześniej przez niego numer telefonu na 24 godziny przed Zabiegiem z przypomnieniem o wizycie. Jest to gwarancja rezerwacji czasu dla Klienta. W braku takiej informacji, Klient zobowiązany jest do poinformowania Salonu o takim zdarzeniu celem niezwłocznego wyjaśnienia sprawy (winy operatora czy też nagłego zdarzenia w Salonie, które uniemożliwi realizację usługi).
 3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjami losowymi sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na Zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, lecz nie dłużej niż maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem Zabiegu o czas spóźnienia. W tej sytuacji koszt Zabiegu to nadal 100 % ceny. Jeżeli nie jest to możliwe klient wyraża zgodę na podniesienie ceny usługi o 50%.
 4. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego Zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia Zabiegu.
 5. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 20 minut) Klient musi liczyć się z odmową wykonania Zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 6. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.
 7. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Dzięki temu osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły skorzystać z wolnego terminu, pod warunkiem, że zostaną one odpowiednio wcześniej powiadomione.
 8. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem w przyszłości wykonania usług w Salonie
 9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu do 24 godzin przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu dogodny dla obu stron.
 10. Pierwszeństwo w ustaleniu terminu wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

§ 5

Odwoływanie wizyty z winy Klienta

 1. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości do 25% wartości umówionych usług, szczególnie gdy do Zabiegu konieczne było zamówienie odpowiednich materiałów.
 2. Klient może zostać również obciążony powyższą opłatą, jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie.
 3. W każdym przypadku decyzja, czy powyższa opłata zostanie naliczona, jest indywidualnie rozpatrywana przez właściciela Salonu.
 4. Opłata nigdy nie jest pobierana przed wizytą. Opłata jest pobierana, gdy usługa zostanie wykonana, z wyjątkiem sytuacji opisanych wyżej w tej części regulaminu.

 

§ 6

Warunki bezpieczeństwa i higieny Salonu

 1. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone do oferowanych Zabiegów. Artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.
 2. Pomieszczenia, w których dokonywane są Zabiegi są regularnie czyszczone.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie to jest uchylone i obecnie nie ma innego aktu prawnego, lecz w trosce o jakość usług wytyczne w nich zawarte są dla nas kierunkiem postępowania.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. W przypadku niezamierzonego (niezwiązanego z planowanym przebiegiem Zabiegu) naruszenia powłok ciała Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia.
 6. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

§ 7

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Salon „Looksus” oferuje kompleksowy zestaw usług kosmetycznych i kosmetologicznych, wśród których znajdują się: makijaż permanentny – brwi, oczu, ust, dopasowanych zawsze indywidualnie pod względem kształtu i sposobu wykonania, korekta i usuwanie makijażu, kosmetyka – stylizacja oka i brwi (regulacja/henna), pielęgnacja/oczyszczanie skóry, peelingi, mezoterapia, terapia mikroigłowa/dermapen, elektroliza, kosmetyka laserowa, skuteczna depilacja laserowa, terapia rozstępów, terapie estetyczne – lifting bez skalpela - skoncentrowane ultradźwięki, usuwanie naczynek z twarzy i ciała laserem diodowym, usuwanie przebarwień, kwas hialuronowy, botox i inne.
 2. Aktualna oferta zamieszczana jest na stronie internetowej Salonu https://www.looksus.opole.pl/
 3. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, w programie lojalnościowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Antonina Ejzerman, Salon Makijażu Permanentnego i Kosmetyki „Looksus”, ul. Dubois 37A 45-062 Opole, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 5. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi. Przystępując do Zabiegu ma on ich pełną świadomość i je akceptuje. Dla najpoważniejszych Zabiegów i powikłań pracownik Salonu ma prawo odebrać pisemne potwierdzenie świadomości zagrożeń, a w przypadku braku woli takiego potwierdzenia może oraz odmówić wykonania Zabiegu
 6. Każdy klient przed rozpoczęciem Zabiegu ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu. Dotyczy to w szczególności: chorób nowotworowych, chorób serca, używaniu rozrusznika serca, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), alergiach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała. Klient jest ponadto zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. Gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient za każdym razem powinien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu gdy będzie miał podejrzenie pozostawania Klienta pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w stanie ograniczonej poczytalności (np. pod wpływem silnego wzburzenia), a także w przypadku, gdy będzie zachodziła obawa wyłudzenia Zabiegu bez późniejszego jego opłacenia.

 

§ 8

Regulowanie płatności. Bony podarunkowe

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz na ww. stronie internetowej Salonu.
 2. Ceny zawarte w ofercie i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany cennika, Klient będzie informowany o tym przed wykonaniem Zabiegu.
 3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej i dotyczą Zabiegów wybranych z oferty Salonu.
 4. Czas trwania Salonowych promocji oraz rodzaj Zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez Salon.
 5. Jeżeli osoba dysponująca Bonem upominkowym/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 6. Bon jest wypisywany dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane Zabiegi.
 7. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Bonów Salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji regulaminu Salonu przez osobę obdarowaną Bonem.
 9. Bony można zrealizować w okresie 5 miesięcy od daty wykupienia. W tym czasie należy zarezerwować termin i skorzystać z Zabiegu. Po okresie 5 miesięcy niewykorzystany Bon lub niewykorzystana część Bonu traci ważność.
 10. Termin ważności Bonu można przedłużyć tylko w sytuacjach losowych (np. nagły wyjazd za granicę, pobyt w szpitalu, ciąża, poród), pod warunkiem, że nastąpi to w okresie ważności Bonu.
 11. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Bony. Pozostałe kwestie dotyczące bonów są uregulowane odrębnym regulaminem zamieszonym na stronie internetowej: https://www.looksus.opole.pl/regulamin-bonu-podarunkowego

 

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Salon dla celów dokumentacyjnych lub ewentualnie promocyjnych dokonuje utrwalenia efektów Zabiegu oraz stanu przed Zabiegiem w postaci zdjęć. Dokumentacja fotograficzna udostępniania na stronie Salonu czy mediach społecznościowych jest maksymalnie ograniczana do obszaru Zabiegu i z wszelką należytą starannością by zachować anonimowość Klienta. Wszelkie Akceptacja regulaminu Salonu jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku w tym celu, jednakże w przypadku wykorzystania zdjęcia do promocji odbywa się to za zgodą pisemną Klienta.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Wszelkie Zabiegi wymagają od personelu Salonu maksymalnej koncentracji. Klient jest zobowiązany do wyciszenia urządzeń telefonicznych lub innych emitujących głos. W związku z hałasem pracownik Salonu może przerwać wykonywanie Zabiegu do czasu przywrócenia ciszy.
 5. Do Salonu Klienci przychodzą pojedynczo. Osoba towarzysząca może pojawić się tylko w uzasadnionych medycznie lub prawie przypadkach.
 6. Klienci zobowiązani są o nieprzyprowadzanie osób małoletnich z wyjątkiem, gdy to tre osoby będą korzystać z usługi. Związane jest to z ich ewentualnym hałasem oraz komfortem wykonywania usług jak i innych Klientów. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, Klient zobowiązany jest zapewnić mu takie przedmioty by osoba nieletnia czekając na Klienta nie zachowywała się w sposób hałaśliwy lub przemieszczała się po terenie Salonu.
 7. Salon nie ponosi\ odpowiedzialności za pozostawienie osób nieletnich bez opieki na jego terenie.
 8. Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice czy też ich prawni opiekunowie.
 9. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 11. Wszystkie ewentualne osoby postronne znajdujące się na terenie Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracowników.

 

§10

Przechowywanie danych

 1. Salon działa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane Klienta nigdy nie zostają udostępniane osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Klientem i wykonania zabiegów.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 5. Formami kontaktu z Salonem są:

- numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 501 506 146

- adres e-mail: kontakt@looksus.opole.pl

fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/looksusAntoninaEjzerman/

 1. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami Klient kontaktuje się za pomocą wskazanych powyżej sposobów. Personel Salonu nie ma obowiązku udostępniania prywatnych kontaktów.

 

§ 11

Reklamacje

 1. Niezastosowanie się Klienta do postanowień niniejszego Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 2. Salon nie odpowiada także za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny z wiedzą i umiejętnościami pracowników (podnoszonych w sposób ciągły), a każdy klient jest uświadamiany, że efekty Zabiegu są uwarunkowane indywidulanie i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie.
 5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 6. W przypadku uznania reklamacji Salon nie dokonuje zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę. Salon może zaproponować korektę i dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 7. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z usługi.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 sierpnia 2023r. do odwołania.
Ważne informacje Looksus Opole

Regulamin Salonu Makijażu Permanentnego i Kosmetyki „Looksus”

Przeczytaj przed skorzystaniem z usług

Regulamin

Looksus Opole
Salon Makijażu Permanentnego i Kosmetyki Looksus Opole

Kontakt:

Zadzwoń: +48 501 506 146

Napisz: kontakt@looksus.opole.pl

Ul. Dubois 37a

(róg Kościuszki i Dubois)

45-062 Opole

Precyzyjny, trwały makijaż oczu i brwi oraz profesjonalne zabiegi medycyny estetycznej. Zyskaj pełne, zmysłowe usta i zalotne spojrzenie - podkreśl swoją urodę w salonie Looksus.

Salon Makijażu Permanentnego i Kosmetyki Looksus Opole
Instagram
You Tube
Facebook

created by Słoneccy.pl